logo Prawo i Sprawiedliwość

Krzysztof Jurgiel - 2 na liście PiS do Europarlamentu 26 maja 2019r. Krzysztof Jurgiel - 2 na liście PiS do Europarlamentu 26 maja 2019r.

Jako poseł i senator oraz jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizowałem wiele działań dla dobra Polski i naszych województw. Wiem, jak ważne dla nas decyzje zapadają w Parlamencie Europejskim.

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie kształtowania i realizacji polityki spójności oraz spraw rolnictwa
i rozwoju wsi.

więcej o mnie - jurgiel.pl

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski
i Polaków. Będę stanowczo sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich przedsiębiorców
i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

podpis Krzysztof Jurgiel

Europa wartości

Będziemy działać na rzecz powrotu Unii Europejskiej do wartości, które głosili jej Twórcy i które miały stać się jej fundamentem.

Europa rodziny

Obronimy prawo rodziców do wychowywania dzieci.

Europejskie wsparcie
dla polskiej wsi

Będziemy aktywnie zabiegać na forum UEo interesy polskich rolników.

Budżet UE
dobry dla Polski

Wynegocjujemy korzystny dla Polski nowy budżet Unii Europejskiej.

Europejski wspólny
wolny rynek

Będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku.

Bezpieczne
granice Europy

Będziemy nadal skutecznie zabiegać o bezpieczeństwo i ochronę zewnętrznych granic Unii.

Europa
niezależna
energetycznie

Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne.

Ta sama
jakość produktów
w całej europie

Będziemy walczyć o to aby konsumenci w całęj Europie byli równo traktowani i mieli dostęp do produktów i towarów tej samej jakości.

Europa
równych szans

Będziemy zabiegać o likwidację podwójnych standardów w traktowaniu państw w ramach Unii Europejskiej.

Sprawiedliwa polityka
klimatyczna europy

Będziemy dążyć, by polityka klimatyczna Europy uwzględniała polskie interesy.

Zrównoważony rozwój
- podstawą silnej UE

Chcemy silnej polityki spójności jako podstawy szybkiego i solidnego rozwoju UE.

STOP
nielegalnej imigracji

Chcemy, by Europa pomagała w miejscach konfliktów. Sprzeciwiamy się nielegalnej imigracji.

Krzysztof Jurgiel - Nr 2 do Europarlamentu

Celem polityki spójności Unii Europejskiej jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie fundusze na realizację tych celów.

Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie potrzebują więcej dróg, połączeń kolejowych, wsparcia przedsiębiorców i ochrony rolników. Potrzebują nowych programów ożywienia gospodarczego.

Polska Niepodległa

Realizacja tych zadań wymaga znacznego wsparcia finansowego. Byłem jednym
z inicjatorów utworzenia Programu Polska Wschodnia, który w dwóch edycjach dysponował budżetem ponad 5 mld euro.

Będę zabiegał, aby w nowym budżecie UE zabezpieczono finansowanie kolejnego, nowego Programu Polski Wschodniej.

Krzysztof Jurgiel - Nr 2 do Europarlamentu

Nie możemy zapomnieć o naszej historii, tradycji i wierze chrześcijańskiej, która przez wieki kształtowała kolejne pokolenia Polaków i Europejczyków.

Będę zabiegał, aby każde z państw Unii Europejskiej miało prawo do zachowania swojej tożsamości narodowej, kultury i tradycji, aby Unia Europejska była wierna swoim chrześcijańskim korzeniom.

Polska Niepodległa

Wszelkie działania, które godzą w rodzinę zasługują na sprzeciw. Warunkiem naszej integracji z Unią było prawo do zachowania własnej odrębności oraz tożsamości narodowej i religijnej.

Będę sprzeciwiał się wszelkim eksperymentom ingerującym w sferę obyczajowości, moralności oraz wychowywania i edukowania dzieci.

Krzysztof Jurgiel - Nr 2 do Europarlamentu

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego będą miały kluczowe znaczenie dla wsparcia polskiej wsi, ponieważ przygotowany przez Komisję Europejską projekt przyszłego budżetu zakłada zmniejszenie finansowania programu Wspólnej Polityki Rolnej. Chcemy to zmienić.

Nasze priorytety to: utrzymanie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej na dotychczasowym poziomie oraz dążenie do wyrównania dopłat bezpośrednich.

Polska Niepodległa

Jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie z dobrym skutkiem interweniowałem w Komisji Europejskiej, udawało się nawet tworzyć wspólny front z innymi krajami.

Jeżeli po wyborach uda się zbudować inny, bardziej korzystny dla rolnictwa, układ sił w Europarlamencie będziemy realizować nasze cele, a proponowane złe zmiany w budżecie UE zostaną zatrzymane.

Doświadczenie i wiarygodność

od 1970

Członek Ludowych Zespołów Sportowych, piłkarz, przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego

1978

Absolwent Politechniki Warszawskiej

1980

Współzałożyciel NSZZ „Solidarność”
w OPGK Białystok

1994 - 1998

Wiceprezydent, a następnie Prezydent Miasta Białegostoku

2003 - 2005

Senator RP - członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji ds. Spraw Unii Europejskiej

1998 - 2001

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

1997 - 2003

Poseł na Sejm RP - wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Prawa Europejskiego

Od 2006

Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS. Członek Komitetu Politycznego PiS

od 2005

Poseł na Sejm RP - przewodniczący Komisji „Solidarne Państwo” i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji ds. Spraw Unii Europejskiej

2005 - 2006
oraz 2015 - 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - autor Programu dla Wsi Polskiej

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS

“Krzysztof Jurgiel jest znakomicie przygotowany, aby walczyć o sprawy ważne dla Polski.”
Beata Szydło

Beata Szydło

Wiceprezes Rady Ministrów

“Krzysztof Jurgiel jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadził do stabilizacji cen mleka i mięsa, do otwarcia około 30 rynków zewnętrznych dla polskich rolników. Zadbał też o obronę polskiej ziemi.”
Elżbieta Rafalska

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

“Mocno trzymam kciuki za Krzysztofa Jurgiela. Jestem przekonana, że w Parlamencie Europejskim będzie odważnie bronił spraw rodzin i tak jak dotąd upominał się o sprawy potrzebujących.”
Witold Waszczykowski

Witold Waszczykowski

b. Minister Spraw Zagranicznych

“Krzysztof Jurgiel to twardy negocjator o ogromnym doświadczeniu. Jako minister odbył setki spotkań na najwyższych szczeblach. Jest świetnie przygotowany, aby walczyć o nasze interesy w Brukseli.”
Witold Bańka

Witold Bańka

Minister Sportu i Turystyki

“Krzysztof Jurgiel rozumie potrzeby sportu, szczególnie dzieci i młodzieży. Zabiegał o budowę wielu obiektów sportowych w regionie. Życzę mu powodzenia w wyborach do Europarlamentu.”

Krzysztof Jurgiel
od 1994 - 1998

Wiceprezydent, a następnie Prezydent Miasta Białegostoku

Kiedy został prezydentem miasta opracowano Strategię Rozwoju Białegostoku przy udziale ekspertów, naukowców, konsultowaną z mieszkańcami. Zakładał Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Białystok – wśród miast wojewódzkich - zajął II miejsce w budownictwie mieszkaniowym, tym również komunalnym dla uboższych mieszkańców. Realizując program budowy ulic w osiedlach jednorodzinnych, najbardziej zaniedbanych pod tym względem, oddano do użytku kilkadziesiąt km dróg – bez żadnych dotacji zewnętrznych. Nastąpiła znaczna wymiana taboru autobusowego. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Białymstoku osiągnęło wzorowy poziom: co doceniały delegacje miast z Rosji i Litwy, które przyjeżdżały by skorzystać z pomocy Białegostoku. Przyczynił się do powstania samodzielnego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozwinęła się współpraca gospodarcza i kulturalna z Kaliningradem (Rosja), Grodnem (Białoruś) oraz Kownem (Litwa) na podstawie umów dwustronnych i wielostronnych. Do Parku Zwierzynieckiego powrócił – zniszczony przez bolszewików - odbudowany Pomnik 42. Pułku Piechoty „Dzieci Białostockich”.

Krzysztof Jurgiel
od 1997 - 2003

Poseł na Sejm RP - wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Prawa Europejskiego

Krzysztof Jurgiel w Sejmie III kadencji złożył 65 interpelacji, 58 zapytań poselskich oraz 7 pytań w sprawach bieżących. Upominał się między innymi o podlaskie przedsiębiorstwa (Fasty SA, Polmos Białystok). Zwracał uwagę na negatywne zjawiska związane z postępującym procesem prywatyzacji. Zawsze walczył i pamiętał o zwykłych ludziach, w tym pracownikach (interweniował m.in. w sprawie nieotrzymania przez pracowników Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy dodatkowych wynagrodzeń za 1998 r.)

Krzysztof Jurgiel
2005

Poseł na Sejm RP - przewodniczący Komisji „Solidarne Państwo” i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji ds. Spraw Unii Europejskiej

Od 2005 r. poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel był jednym z najaktywniejszych parlamentarzystów. Z jego inicjatywy opracowano Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej,” wprowadzony do realizacji w pierwszych latach rządów PiS, kontynuowany do dzisiaj. „Program” umożliwił sfinansowanie i realizację wielu inwestycji drogowych, wodociągi, kanalizacja, itp., na Podlasiu i w woj. warmińsko – mazurskim, w samym Białymstoku, a także inwestycje w służbie zdrowia oraz w szkolnictwie wyższym, m.in. Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku. Pracował nad ustawami w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej i jakości żywności. Kierował do rządu PO – PSL interpelacje w obronie ludzi pracy przed zwolnieniami ( np. likwidacja Cukrowni Łapy), kiedy były łamane prawa pracownicze przy sprzedaży białostockiego Cefarmu oraz likwidacji PHU „Agroma”. Domagał się zmiany koncepcji polityki rozwoju kraju rządu D. Tuska oraz Narodowej Strategii Spójności, które dyskryminowały, marginalizowały woj. podlaskie i warmińsko – mazurskie. Wielokrotnie interweniował w sprawie podniesienia opłacalności produkcji rolnej, kiedy to spadały drastycznie ceny mleka, wieprzowiny, jabłek i owoców miękkich.

Krzysztof Jurgiel
2005 - 2006 oraz 2015-2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - autor Programu dla Wsi Polskiej

2005 - 2006

Od 2005 r. poseł na Sejm RP. Krzysztof Jurgiel był jednym z najaktywniejszych parlamentarzystów. Z jego inicjatywy opracowano Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej,” wprowadzony do realizacji w pierwszych latach rządów PiS, kontynuowany do dzisiaj. „Program” umożliwił sfinansowanie i realizację wielu inwestycji drogowych, wodociągi, kanalizacja, itp., na Podlasiu i w woj. warmińsko – mazurskim, w samym Białymstoku, a także inwestycje w służbie zdrowia oraz w szkolnictwie wyższym, m.in. Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku. Pracował nad ustawami w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej i jakości żywności. Kierował do rządu PO – PSL interpelacje w obronie ludzi pracy przed zwolnieniami ( np. likwidacja Cukrowni Łapy), kiedy były łamane prawa pracownicze przy sprzedaży białostockiego Cefarmu oraz likwidacji PHU „Agroma”. Domagał się zmiany koncepcji polityki rozwoju kraju rządu D. Tuska oraz Narodowej Strategii Spójności, które dyskryminowały, marginalizowały woj. podlaskie i warmińsko – mazurskie. Wielokrotnie interweniował w sprawie podniesienia opłacalności produkcji rolnej, kiedy to spadały drastycznie ceny mleka, wieprzowiny, jabłek i owoców miękkich.

2015 - 2018

2015 – 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszych miesiącach po objęciu stanowiska szefa resortu rolnictwa podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży gruntów z zasobów Skarbu Państwa. Za rządów PO - PSL trwała bowiem rabunkowa wyprzedaż, spekulacja ziemią z wykorzystaniem tzw. słupów. Spora jej część trafiała do zagranicznych rolników i spółek. Zakończyły się wreszcie protesty rolników. Nowelizacja ustawy o ustroju rolnym uregulowała obrót ziemią, która w pierwszym rzędzie powinna służyć polskim rolnikom do produkcji. Po ministrze Marku Sawickim (PSL) pozostał chaos w obsłudze informatycznej dopłat bezpośrednich, grożący opóźnieniami w wypłatach. Podjęte działania zaradcze umożliwiły terminowe wypłaty. Na początku urzędowania musiał pokonać kryzysową sytuację na rynkach rolnych, szczególnie w produkcji mleka i mięsa wieprzowego. Wszechstronne działania, a zwłaszcza interwencje w instytucjach Unii Europejskiej, współdziałanie i wspólna presja części państw unijnych, doprowadziły do uruchomienia tzw. lipcowego pakietu pomocy Hogana ( 2017 r. ). W efekcie nastąpił wzrost cen mleka i wieprzowiny. W całym okresie, gdy był ministrem rolnictwa, ceny na główne produkty rolne ustabilizowały się, nie budziły protestów rolników. Skuteczne okazały się starania w UE, by wspomóc sadowników, producentów jabłek, gruszek i warzyw, poszkodowanych m.in. w wyniku embarga rosyjskiego. Z jego inicjatywy zakończone zostały prace nad pakietem ustaw mających umocnić pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym, ograniczyć nieuczciwe praktyki cenowe, dyktat m. in. dużych sieci handlowych. Zakończone zostały prace nad Paktem dla Wsi. Dokument wyznaczał główne kierunki rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe lata, integrował działania instytucjonalne i inwestycyjne. W rezultacie miały one gwarantować opłacalność produkcji, rozwój infrastruktury i dostępności usług, pobudzać przedsiębiorczość, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy. Jakość życia na wsi uległaby znacznej poprawie.Przygotowano projekt ustawy pozwalającej na udzielenie pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Staraniem min. Krzysztofa Jurgiela zwiększono znacznie dopłaty z budżetu państwa – 65 proc. - do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.